Email
Facebook
Bericht ons

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Coronel Events B.V. en Coronel Kartracing B.V.

Artikel 1 – Definities

1.1 Onder “Coronel” wordt verstaan de besloten vennootschap Coronel Events B.V. en/of de besloten
vennootschap Coronel Kartracing B.V.

1.2 Onder “afnemer” wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met Coronel een
overeenkomst heeft gesloten met het oog op gebruik van de faciliteiten van Coronel.

1.3 Onder “faciliteiten” worden verstaan: alle diensten en producten die Coronel aanbiedt zoals, maar
niet uitsluitend; karten, lasergames, indoor klimmen, escape room(s), vergaderfaciliteiten, teambuilding-
activiteiten en horecafaciliteiten.
Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Coronel sluit, alsmede op
elke deelname aan één van de faciliteiten van Coronel. Deze voorwaarden prevaleren boven elke andere
set voorwaarden die mogelijk door enig afnemer wordt gehanteerd, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 3- Garantieaantallen

Voor groepsarrangementen geldt een minimum aantal deelnemers. Het minimum aantal is afhankelijk
van de specifieke faciliteit die is overeengekomen. Indien er minder afnemers zijn dan het voor die
specifieke faciliteit aangegeven garantieaantal dan worden tenminste de kosten voor het minimum aantal
afnemers in rekening gebracht. De specifieke garantieaantallen en de bijbehorende bedragen zijn in de
overeenkomsten per faciliteit opgenomen.
Artikel 4 – Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden voordat men gebruik maakt van enige faciliteit.

4.2 In geval van reserveringen dient 50% van de te betalen vergoeding vooraf te worden betaald.
Het resterende bedrag dient op de dag van deelname te worden betaald, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

4.3 Indien betaling na facturatie is overeengekomen dient betaling in ieder geval binnen veertien
(14) dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn is fataal.

4.4 In geval van betaling achteraf heeft Coronel het recht administratiekosten in rekening te brengen

 

Artikel 5 – Wanbetaling

5.1 Bij niet of niet-tijdige betaling conform de hierboven omschreven fatale termijnen ontstaat er
verzuim. In dat geval is de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf  per
vervaldatum van de fatale termijn de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd. De afnemer
die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is per vervaldatum van de fatale termijn de op dat
moment geldende handelsrente verschuldigd.

5.2 Bij niet of niet-tijdige betaling wordt de afnemer incassokosten verschuldigd. Een afnemer die niet
handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zal kosten verschuldigd worden conform hetgeen
daaromtrent is bepaald in het Besluit voor vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten 2012.
Een afnemer die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zal kosten verschuldigd worden
conform hetgeen daaromtrent is bepaald in rapport Voorwerk II.

 

Artikel 6 – Annulering

6.1 Indien door een afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet wordt
betaald conform hetgeen is overeengekomen behoudt Coronel zich het recht voor enige reservering te
annuleren en de daadwerkelijke kosten van de annulering in rekening te brengen.

6.2 Indien door een afnemer die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf niet wordt betaald
conform hetgeen is overeengekomen behoudt Coronel zich het recht voor enige reservering te
annuleren en een percentage van de ten gevolgevan de betreffende reservering te verwachten omzet
inclusief bedieningsgeld en BTW te vorderen, afhankelijk van het tijdstip van annulering en oplopende
tot maximaal 100% van de te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW.

6.3 Indien een afnemer zelfstandig besluit het gebruik van enige faciliteit voortijdig te beëindigen zal

geen restitutie worden verleend.

 

 

Artikel 7 – Veiligheid

7.1 Het betreden van de faciliteiten van Coronel en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico.

7.2 Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat
op schade, dan wel letsel. Coronel hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder.

7.3 Bij het betreden van het geheel aanvaardt men een verhoogd risico, alsmede gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden op verscheidenen plaatsen tentoongespreid, zijn kosteloos verkrijgbaar
bij elke inschrijfbalie en staan vermeld op de website van Coronel.

7.4 De gevolgen van het niet opvragen of niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.

7.5 Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van Coronel op te volgen.
7.6 Deelnemers aan activiteiten dienen ;
– kennis genomen te hebben van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waarop   deze overeenkomst
betrekking heeft ;
– alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degene voor wie deze overeenkomst  is afgesloten
schriftelijk (op het formulier) aan de organisator te hebben gemeld ;
– fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.


Artikel 8- Aansprakelijkheid Coronel

8.1 Iedere aansprakelijkheid van Coronel voor schade ( ook ten gevolge van diefstal) welke afnemers of bezoekers lijden
is uitgesloten, tenzij zulks bij de wet dwingendrechtelijk is geregeld.

8.2 Het voorgaande geldt jegens eenieder en ongeacht of de schade wordt veroorzaakt door, (maar niet beperkt tot):

-het betreden van de kartbaan, lasergame arena, klimpark of escape rooms;

-een ongeval met een kart, tijdens het lasergamen, tijdens het klimmen, tijdens het bezoek aan de escape rooms of
enig ongeval met andere afnemer(s);

-overtreding van veiligheidsvoorschriften door enige afnemer of bezoeker;

-omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de afnemer of bezoeker.

8.3 In het geval Coronel toch aansprakelijk mocht blijken te zijn dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het
bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid afnemer

9.1 Afnemers (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies,
diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) Coronel en derden, alsmede voor enig letsel
toegebracht aan werknemers van Coronel en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig
handelen of nalaten van afnemer zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van
Coronel bevonden.

9.2 Afnemer vrijwaart Coronel voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van
enig handelen of nalaten van afnemer, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van
Coronel bevonden.

 

Artikel 10 – Klachten

10.1 Ondanks alle zorg van Coronel kan het voorkomen dat een afnemer een gerechtvaardigde klacht heeft.
Deze klacht dient in beginsel ter plaatse en direct bij de inschrijfbalie te worden gemeld.

10.2 Mocht directe melding in redelijkheid niet kunnen worden verwacht dan dient de klacht tenminste binnen acht
werkdagen na ontvangst van de diensten of van de daarop betrekking hebbende facturen schriftelijk bij Coronel

te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klachten betrekking hebben.
Artikel 11- Toepasselijk recht, bevoegde recht

11.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Coronel is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats
van Coronel, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.

Nieuwsbrief